Nacházíte se: ÚVODNÍ STRANA / Aktuality

Novinky v silničních pravidlech

Redakce MotoRoute, 5.1.2016

Od 1.1.2016 dochází dle vyhlášky č. 294/2015 Sb. provádějící pravidla na pozemních komunikacích (nahrazuje vyhlášku č. 30/2001 Sb.) a zákona č. 268/2015 Sb. (novelizuje zákon o provozu na pozemních komunikacích) k několika změnám pravidel silničního provozu. Stručně se na ně podívejme, ať víte, s čím se nově můžete na silnicích setkat.

Nová vyhláška přináší zejména nové značení a některé stávající značení ruší nebo upravuje. Platnost dosavadních značek a zařízení bude paralelní až do konce roku 2025.

 

 

Zrušené značky

 

Upravené značky

Drobná změna označení dálnic a silnic pro motorová vozidla:

 

Změna značek pro dopravní okruh:

 

Změna doby platnosti u značky Zimní výbava - není-li pod značkou uvedena doba platnosti, platí po celý rok. Bylo tedy zrušeno vymezení období platnosti od 1. listopadu do 31. března.

 

Zákaz vjezdu nákladních automobilů platí nově i obecně bez určení nejvyšší povolené hmotnosti, není-li na značce vyznačena. Zákaz neplatí pro obytné automobily:

U značky Průjezd zakázán se za důvod vjetí do označeného úseku nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy.

 

Změna rychlosti na silnicích pro motorová vozidla

Zákon č. 268/2015 Sb. s účinností od 31. 12. 2015 zavádí do praxe nové pojetí dálniční sítě. Většina stávajících rychlostních silnic bude převedena na dálnice. Značka silnice pro motorová vozidla byla uvolněna pro pozemní
komunikace, na kterých je vhodné omezit nemotorový provoz a v návaznosti na tuto skutečnost zvýšit nejvyšší dovolenou rychlost až na 110 km/h.

POZOR! Oproti současné praxi to znamená, že nejvyšší povolená rychlost na silnici pro motorová vozidla se snižuje na 110 km/h.

 

Nové značky

Začátek emisní zóny a konec emisní zóny:

V těchto zónách je omezen provoz vozidel, která nesplňují zvláštní emisní podmínky. Zřizovat emisní zóny mohou města a obce. Do emisní zóny je povolen vjezd jen s příslušnou emisní plaketou. Zavádění emisních zón v ČR je plánováno podle posledních informací od roku 2017, například v Praze.

 

Zvěř:

Na značce mohou být použity různé symboly volně žijících živočichů (žáby, losi, velbloudi...).

 

Nábřeží:

Značka upozorňuje na komunikaci směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.

 

Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací:

Nově může být znázorněno jen levé či pravé připojení.

 

Bezpečný odstup:

Ve spojení s příslušnou vodorovnou dopravní značkou poskytuje základní orientaci pro řidiče ohledně doporučené bezpečné vzdálenosti za sebou jedoucích vozidel. Informuje o počtu znaků, které by měl řidič vidět v prostoru mezi ním a před ním jedoucím vozidlem.

 

Sjíždění vozidel z tramvajového pásu:

Pokud uvidíte tuto značku, musíte dát přednost vozidlu hromadné dopravy (tramvaj, autobus, trolejbus...) sjíždějícímu z tramvajového pásu.

 

Místo pro přecházení a Přejezd pro cyklisty:

Značky vyznačují místo pro přecházení chodců nebo pro přejíždění cyklistů přes pozemní kokumikaci. Na Místě pro přecházení ani na Přejezdu pro cyklisty neplatí přednost jako na Přechodu pro chodce!

 

Nové vymezení pojmů

ZÁSOBOVÁNÍ: Vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby a vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou.

DOPRAVNÍ OBSLUHA: Vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby, vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech se značkou bydliště, sídlo nebo garáž.